مدیران سازمان

                                                                                           

                        

رئیس هیئت مدیره


نایب رئیس هیئت مدیره


مدیر عامل


نماینده مدیریت


مدیر اداری مالی


مدیر بازرگانی 


مدیر تحقیق و توسعه


مدیر مهندسی تولید


مدیر برنامه ریزی


مدیر تولید


مدیر کنترل کیفیت

 

                                                                              

                     
دکتر ناصر رحیمی     

 

کمال بنده علی

 

محسن افتخاری


منصوره سلطانی محمدی


محسن واحدی


فرج الله وزیری  

 

اصغر ربانی 


عابدین علیزاده   

داریوش رنجی


جواد راهبادی

                      

محمد علی عباسی